93/93 M-Benz E220
銀色, 原裝無撞, 有一年牌費
剛做全車保養檢查, 更新零件, 機件完全正常,
手數少, 咪少 , 黑皮籠, 雙電椅, 氣袋, 中央鎖, 波棍鎖
AMG合金鈴, 慳油好力, 冷氣凍
SONY遙控 10 CD, 電窗電鏡, 前手枕, 遙控後頭枕
自讓 $48800
CARSOLD