95 M-Benz E220
原裝行貨, 手數少, 咪少行58000km
原裝油, 灰皮籠, 雙電椅, 雙氣袋, 遙控中央鎖, 合金鈴
直板無撞, 機件電器一切正常, 慳油 $1.2/km
冷氣凍, CD, 電窗電鏡, 前手枕, 遙控後頭枕
自讓 $57000 可議
CARSOLD